AAU logo

E-sundhedsobservatoriets årskonference 2015

E-sundhedsobservatoriets årskonference 2015

Tema: Hvordan skal borgerens e-sundhedsvæsen udvikles for at styrke sammenhængskraften imellem fremtidens borgernære sundhedsservice i kommunerne og den kommende sygehusstruktur?

 


I disse år investeres der i en strategisk modernisering af Danmarks sygehuse. Det giver nye muligheder men stiller også krav til sammenhængskraften i sundhedsvæsenet. E-sundhed spiller en væsentlig rolle i at understøtte denne sammenhængskraft.

Hvad er de overordnede forventninger i befolkningen?

Formentligt at vi får et moderne, let tilgængeligt og sammenhængende sundhedsvæsen, der er tilpasset den enkelte borgers behov. Et sundhedsvæsen, der reagerer proaktivt overfor alle med behov, herunder særligt borgere med kronisk sygdom, den aldersvækkede borger og borgere med akutte tilstandsforværringer. Et sundhedvæsen, der sikrer den enkelte borger mest mulig selvkontrol og engagement i egen sundhed i samarbejde med sine nærtstående, egen læge, kommunale sundhedsaktører og supersygehusenes højt specialiserede sundhedsprofessionelle. Det kræver, at det samlede sundhedsvæsen dels formår at inddrage og støtte borgerne i varetagelsen af egen sundhedstilstand og dels at kunne ”orkestrere”, at professionelle sundhedsindsatser udøves bedst muligt. Det vil sige at alt fra opsporing og forebyggelse til egentlig behandling og opfølgning sker på en differentieret måde, der sikrer højst mulig kvalitet og størst mulig lighed i behandling og forebyggelse.

Der er behov for, at det tværgående e-sundhedsvæsen til stadighed udvikles med fokus på at understøtte sammenhænge mellem sektorerne, så det matcher det behov, som skabes i kølvandet af de kommende supersygehuse. Det kræver, at det borgernære sundhedsvæsen er i stand til at håndtere sine primære opgaver i form af opsporing og forebyggelse, behandling og pleje, samtidigt med at det kan håndtere det arbejdspres, der ligger i rehabilitering og skabelse af forløbsammenhæng i den enkelte borgers hverdagsliv.

Der ligger et stort udviklingspotentiale i dette tværgående felt. F.eks. når man begynder at indtænke nye muligheder vha. telesundhed og telemedicin. Skal motivationen styres af driftsoptimerende tænkning, eller skal der være rum til at tænke i organisatorisk redesign? Formentligt er svaret et både og.

Dette års e-sundhedskonference efterlyser visioner og indlæg, der giver ideer til at skabe et helstøbt e-sundhedsvæsen. Et e-sundhedsvæsen, der sikrer optimalt samspil imellem de kommende supersygehuse og det borgernære sundhedsvæsen, så det set fra både borgerens/patientens, de pårørendes og de sundhedsprofessionelles synsvinkler opleves som relevant, nemt, tilgængeligt og ikke mindst professionelt.

 

Se hjemmeside for mere information